सहकारी सङ्घसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना

वेव साइटमा प्रकाशित मिति: 2018-04-15

यस विभागको मिति २०७४।०४।३२ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सहकारी सङ्घसंस्थाहरूबाट प्राप्त आयोजना प्रस्तावहरू मध्येबाट सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ बमोजिम प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिबाट सिफारिस भएका आयोजनाको सङ्ख्या र रकम न्यून रहेकाले पुनः आयोजना प्रस्तावहरू माग गर्ने गरी निर्देशन समितिको मिति २०७४।१२।०७ को बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ (पैँतीस) दिनभित्र देहायका सहकारी व्यवसायका लागि पुँजीगत वा बीउपुँजी अनुदान प्राप्त गर्न चाहने सहकारी सङ्घसंस्थाहरूले सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय/डिभिजन सहकारी कार्यालयमा आइपुग्ने गरी वित्तीय अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । थप जानकारीका लागि तलको Document Download गर्नुहोस् ।

डाउनलोड गर्नुहोस्