क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. बचतऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२०-०९-१४ डाउनलोड
2. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२०-०९-१३ डाउनलोड
3. सहकारी संस्था दर्ता दिघदर्शन २०७४ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू - डाउनलोड
4. सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू - डाउनलोड
5. सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०१९-१२-०३ डाउनलोड
Website Views:
Web Counter