क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. सहकारी विभागको नियामन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संघसंस्थाहरुलाई सहकारी विभागबाट जारी गरिएको निर्देशन । सहकारी विभाग २०२३-११-१० सूचना हेर्नुहोस्
२. सहकारी सुधार सुझाव कार्यदल २०८० को प्रतिवेदन सहकारी विभाग २०२३-१०-३१ सूचना हेर्नुहोस्
३. सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी न्यनतम निर्धारकहरु,२०२८ सहकारी विभाग २०२३-१०-०६ सूचना हेर्नुहोस्
४. समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको सम्बन्धि सुचना । सहकारी विभाग २०२३-०९-१४ सूचना हेर्नुहोस्
५. सहकारी संघसंस्थाहरुलाई पुँजीगत अनुदानसम्बन्धी जानकारी सहकारी विभाग २०२३-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६. समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण सहकारी विभाग २०२३-०८-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७. कान्तिपुर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लि. मिनभवनका सम्बन्धमा मिति २०८०/०५/१० गते सहकारी विभागमा भएको छलफलको निर्णयहरु सहकारी विभाग २०२३-०८-२७ सूचना हेर्नुहोस्
८. उजुरी गुनासो परेका सहकारी संस्थाहरुको विवरण सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०२३-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
९. goAML System मा दर्ता तथा Reporting सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०२३-०८-०७ सूचना हेर्नुहोस्
१०. सहकारी संस्थाहरुलाई विवरण उपलव्ध गराउने सम्वन्धी सूचना । सहकारी विभाग २०२३-०७-०७ सूचना हेर्नुहोस्
११. सहकारी संघ सस्थाको लागि जारी गरिएको निर्देशन सहकारी विभाग २०२३-०७-०६ सूचना हेर्नुहोस्
१२. शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सम्बन्धी पछिल्लो प्रेस विज्ञप्ती सहकारी विभाग २०२३-०५-१६ सूचना हेर्नुहोस्
१३. शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ती सहकारी विभाग २०२३-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
१४. वित्तिय साक्षरता सम्बन्धमा सहकारी विभाग २०२३-०३-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१५. तथ्याङ्क उपलव्ध गराईदिने Format सहकारी विभाग २०२३-०३-१४ सूचना हेर्नुहोस्
१६. बैदेशिक अध्ययन/ तालिम छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०२३-०३-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१७. “राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, २०७९” भव्यताका साथ मनाउऔं सहकारी विभाग २०२३-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१८. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७९ कार्तिक १ देखि २०७९ पुष मसान्त सम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी) सहकारी विभाग २०२३-०१-२९ सूचना हेर्नुहोस्
१९. सहकारी संधसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी पत्रिकमा प्रकाशित पुनः सूचना सहकारी विभाग २०२३-०१-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२०. सहकारी संधसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी विस्तृत दोस्रो सूचना सहकारी विभाग २०२३-०१-२३ सूचना हेर्नुहोस्
२१. सहकारी संघ संस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग २०२२-१२-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२२. सहकारी संधसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना सहकारी विभाग २०२२-१२-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२३. सहकारी संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्याविधि, २०७९ सहकारी विभाग २०२२-१२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
२४. प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना सहकारी विभाग २०२२-१२-१२ सूचना हेर्नुहोस्
२५. आशयपत्रको सूचना सहकारी विभाग २०२२-०९-२७ सूचना हेर्नुहोस्
२६. सहकारी संघ संस्थाको एकिकरण सम्बन्धमा सहकारी विभाग २०२२-०९-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२७. साधारण सभा संचालन सम्बन्धमा सहकारी विभागको मार्गदर्शन सहकारी विभाग २०२२-०८-२५ सूचना हेर्नुहोस्
२८. सहकारी विभागको निर्देशन सहकारी विभाग २०२२-०८-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२९. पुराना साझा (सहकारी) संघ/संस्थामा रेको ऋृण तथा रोक्का जग्गाको विवरण पठाउने म्याद थप सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सहकारी विभाग २०२२-०८-०४ सूचना हेर्नुहोस्
३०. पुराना साझा (सहकारी) संघ/संस्थामा रेको ऋृण तथा रोक्का जग्गाको विवरण पठाउनेसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सहकारी विभाग २०२२-०६-२९ सूचना हेर्नुहोस्
३१. COPOMIS मा सहकारीको सूचना अभिलेखीकरण गरेका संस्थाहरुको करचुक्ता सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०२२-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
३२. कोपोमिसमा सहकारीको तथ्यांक प्रविष्टि गर्ने गराउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०२२-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
३३. कोपोमिसमा सहकारी संस्थाको समष्टिगत विवरण भराउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०२२-०६-१५ सूचना हेर्नुहोस्
३४. सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्धनको लागि एकिकृत निर्देशन, २०७९ कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिने बारे । सहकारी विभाग २०२२-०५-२७ सूचना हेर्नुहोस्
३५. सहकारी संघसंस्थामा सुशासन प्रवर्धनको लागि एकिकृत निर्देशन, २०७९ जारी गरिएको सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०२२-०५-२६ सूचना हेर्नुहोस्
३६. कोपोमिस प्रणालीमा सहकारी संघ/संस्थाहरुले वार्षिक रुपमा अनिवार्य प्रविष्टी गर्नुपर्ने समष्टिगत विवरण भर्ने तरिका । सहकारी विभाग २०२२-०५-२५ सूचना हेर्नुहोस्
३७. COPOMIS मा सहकारीको समष्टिगत विवरण भर्ने/भराउने कार्यमा आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिदिने बारे सहकारी विभाग २०२२-०५-२५ सूचना हेर्नुहोस्
३८. COPMIS मा सहकारीकाे समष्टिगत विवरण भर्ने /भराउने सम्बन्धमा । Deoc २०२२-०५-२४ सूचना हेर्नुहोस्
३९. कार्य क्षेत्रगत शर्त (TOR) Deoc २०२२-०४-२० सूचना हेर्नुहोस्
४०. सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी सूचना । Deoc २०२२-०४-२० सूचना हेर्नुहोस्
४१. बोलपत्र स्विकृतीको आशयको सूचना सहकारी विभाग २०२२-०४-१२ सूचना हेर्नुहोस्
४२. राष्ट्रिय सहकारी दिवसको शुभकामना सन्देश । DEOC २०२२-०४-०३ सूचना हेर्नुहोस्
४३. Answer to Queries raised On NCB No.: DEoC/NCB/2078/79/01, Clarification in Technical Specifications in Bid Document सहकारी विभाग २०२२-०३-३१ सूचना हेर्नुहोस्
४४. An Invitation for a Pre-Bid Meeting सहकारी विभाग २०२२-०३-१६ सूचना हेर्नुहोस्
४५. लेख - रचनाका लागि अनुरोध गरिएको सम्बन्धमा । Deoc २०२२-०३-१४ सूचना हेर्नुहोस्
४६. Invitation for Electronic Bids for the Supply, Delivery, and Installation of Server, Firewall, Storage Area Network-SAN Storage and Network Switch सहकारी विभाग २०२२-०३-०६ सूचना हेर्नुहोस्
४७. सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धी सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जरुरी सूचना । Deoc २०२२-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
४८. सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई जारी एकिकृत निर्देशन सम्बन्धमा । Deoc २०२२-०२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
४९. सहकारी विभागद्धारा सहकारी संघ / संस्थाहरुलाई जारी एकीकृत निर्देशन । Deoc २०२२-०२-१३ सूचना हेर्नुहोस्
५०. जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र नीति कार्यविधिको सफ्टकपि उपलब्ध गराईदिने बारे । Deoc २०२१-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
५१. सूचना तथा सन्देशहरु Deoc २०२१-०९-२९ सूचना हेर्नुहोस्
५२. साधारण सभा सम्बन्धी सूचना । Deoc २०२१-०९-२४ सूचना हेर्नुहोस्
५३. प्रेदेश तथा स्थानीय तहका सहकारी स‌घसस्थाहरुकाे तथ्याङ्क सङ्कलन प्रयाेजनार्थ प्रयाेग गरिने फारामकाे ढाँचा । Deoc २०२१-०९-२२ सूचना हेर्नुहोस्
५४. सहकारी संघसंस्थाका लागि मार्गदर्शन एवं निर्देशनहरु DEOC २०२१-०८-१७ सूचना हेर्नुहोस्
५५. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७८ बैशाख १ देखि २०७८ असार मसान्त सम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी) Deoc २०२१-०७-२८ सूचना हेर्नुहोस्
५६. काेभिड-१९ काे दाश्राे लहरमा सेवा प्रवाह सम्वन्धमा । Deoc २०२१-०५-१२ सूचना हेर्नुहोस्
५७. सूचना Deoc २०२१-०४-३० सूचना हेर्नुहोस्
५८. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा ऐन नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७७ माघ १ देखि २०७७ चैत मसान्तसम्म सहकारी विभागबाट सम्पादिन मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वत : प्रकाशन (जानकारी) Deoc २०२१-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
५९. सूचना Deoc २०२१-०४-२६ सूचना हेर्नुहोस्
६०. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावलीको नियम ३ बमोजिम २०७७ कात्तिक १ देखि २०७७ पौष मसान्तसम्म सहकारी विभागबाट सम्पादित मुख्य मुख्य कामको बारेमा गरिएको स्वतः प्रकाशन (जानकारी) deoc २०२१-०१-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६१. एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CoPoMIS) मा विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धमा । deoc २०२१-०१-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६२. सहकारी संघहरुले पेश गरेका कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव स्वीकृत बारेको सूचना सहकारी विभाग २०२१-०१-१० सूचना हेर्नुहोस्
६३. go AML System लागु गर्ने र देहाय बमोजिमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग २०२१-०१-०८ सूचना हेर्नुहोस्
६४. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सहकारी विभाग २०२०-१२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
६५. परामर्श सेवाको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग २०२०-१२-०६ सूचना हेर्नुहोस्
६६. सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्बन्धी सूचना Admin २०२०-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
६७. प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना Admin २०२०-११-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६८. सन्दर्भ ब्याजदर लागू गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी विभागको सूचना Admin २०२०-११-०१ सूचना हेर्नुहोस्
६९. सहकारी संघहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको विस्तृत सूचना Admin २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
७०. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशन बमोजिम गर्ने,गराउने सम्बन्धमा सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई सहकारी विभागको सूचना सहकारी विभाग २०२०-१०-१६ सूचना हेर्नुहोस्
७१. आशयपत्र (Expression of Interest) माग गरिएको सूचना.. Department of Co-operatives २०२०-०८-१४ सूचना हेर्नुहोस्
७२. सहकारी विभागको २०७७ वैशाख १ गते देखि अषाढ मसान्त सम्मको संक्षिप्त (जानकारी) कार्य विवरण deoc २०२०-०७-२९ सूचना हेर्नुहोस्
७३. सहकारी संस्थाको विवरण Admin २०२०-०७-०५ सूचना हेर्नुहोस्
७४. दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको जानकारी सम्बन्धमा । DEOC २०२०-०३-०४ सूचना हेर्नुहोस्
७५. आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको बारे । Deoc २०२०-०२-१४ सूचना हेर्नुहोस्
७६. परामर्श सेवा स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । सहकारी बिभाग २०२०-०१-२२ सूचना हेर्नुहोस्
७७. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना । DEOC २०२०-०१-२३ सूचना हेर्नुहोस्
७८. संचार सहकारी सङ्घसंस्थाहरुलाई कार्यक्रम सञ्‍चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
७९. विभागवाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यान्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग - सूचना हेर्नुहोस्
८०. समपत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी विभागवाट जारी निर्देशन, २०७४ कार्यन्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा सहकारी विभाग २०२०-०१-०६ सूचना हेर्नुहोस्
८१. सहकारी सङ्घहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना सहकारी विभाग २०१९-१०-२२ सूचना हेर्नुहोस्
८२. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना DEOC २०१९-०९-०२ सूचना हेर्नुहोस्
८३. Standard Expression of Interest (EOI) Document for Shortlisting of Consultants and Consulting Services DEOC २०१९-०८-२६ सूचना हेर्नुहोस्
८४. सहकारी सङ्घहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन प्रस्ताव पेस गर्ने बारेको सूचना DEOC २०१९-०८-२१ सूचना हेर्नुहोस्
८५. आशयपत्र (Expression of Interest) माग गरिएको सूचना.. DEOC २०१९-०८-२१ सूचना हेर्नुहोस्
८६. सहकारी संस्थाको विवरण पठाउने सम्वन्धी Format DEOC २०१९-०८-२१ सूचना हेर्नुहोस्
८७. सहकारी सङ्घसंस्थाहरुलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना DEOC २०१९-०८-१८ सूचना हेर्नुहोस्
८८. सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति DEOC २०१९-०८-०२ सूचना हेर्नुहोस्
८९. सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुन पालना सम्बन्धी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यविधि, २०७५ DEOC २०१९-०७-३१ सूचना हेर्नुहोस्
९०. दोहोरो सदस्यता लिएका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई सूचना DEOC २०१९-०७-११ सूचना हेर्नुहोस्
९१. बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरेका बहुउद्देश्यीय तथा अन्य विषयगत सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई सूचना DEOC २०१९-०७-११ सूचना हेर्नुहोस्
९२. सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं मा कम्प्यूटर इन्जिनियर आवश्यकता DEOC २०१९-०८-०८ सूचना हेर्नुहोस्
९३. साधारण सभाको निर्णयबमोजिम गर्ने सम्बन्धमा सहकारी संस्थाहरूलाई सूचना DEOC २०१९-०७-११ सूचना हेर्नुहोस्
९४. श्रमिक सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई पुनः आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना DEOC २०१९-०७-११ सूचना हेर्नुहोस्
९५. सहकारी संस्थाहरूलाई व्याज पुँजीकरण नगर्ने सम्बन्धमा सहकारी विभागको सूचना DEOC २०१९-०७-११ सूचना हेर्नुहोस्
९६. सहकारी संस्थाले अङ्कित मूल्यमा मात्र सेयर विक्री गर्नुपर्ने विषयको सहकारी विभागको सूचना DEOC २०१९-०७-११ सूचना हेर्नुहोस्
९७. श्रमिक सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई पुनः आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना सहकारी विभाग २०१९-०५-०६ सूचना हेर्नुहोस्
९८. निर्देशनको व्यवस्था कार्यान्वयन र प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०१९-०३-०६ सूचना हेर्नुहोस्
९९. आयोजना प्रस्तावहरू स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०१९-०३-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१००. आशयपत्र माग गरिएको सूचना DEOC २०१९-०३-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१०१. निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०१८-१२-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१०२. प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा । सहकारी विभाग २०१८-१२-२७ सूचना हेर्नुहोस्
१०३. कोपोमिस (COPOMIS) प्रयोगसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना सहकारी विभाग २०१८-१२-२० सूचना हेर्नुहोस्
१०४. सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) कार्यान्वयन सम्बन्धमा सहकारी विभाग २०१८-१२-१८ सूचना हेर्नुहोस्
१०५. नियमन सम्बन्धी सहकारी विभागको सूचना सहकारी विभाग २०१८-११-२५ सूचना हेर्नुहोस्
१०६. COPOMIS प्रयोगकर्ता पुस्तिका (COPOMIS User Manual) सहकारी विभाग २०१८-११-२८ सूचना हेर्नुहोस्
Website Views:
Web Counter