साझा (सहकारी) संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको विवरण सम्बन्धमा ।

वेव साइटमा प्रकाशित मिति: 2018-09-03