प्रकाशन


S.N. Title
1 Cooperative Statistics, 2073
2 सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३
3 सहकारीता
4 केन्द्रीय सहकारी संघहरुको नाम र ठेगाना
5 राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९
6 Cooperative Statistics 2072
7 अनुदान एवं भन्सार महशूलमा छुट सुबिधा सिफारिश सम्बन्धी कार्यविधि,२०६८
8 सहकारी एेन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश
9 बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१
10 सहकारी लेखा तथा लेखापरीक्षण दिग्दर्शन
11 Cooperative Statistics 2071
12 Cooperative Statistics 2070
13 एकिकरण कार्यविधि २०७०
14 सहकारी ऐन २०४८
15 सहकारी संघ संस्था दर्ता निर्देशिका तथा निर्वाचन निर्देशिका २०६९
16 Cooperative Statistics 2069
17 सहकारी सचेतना पुस्तिका २०६९
18 वार्षिक प्रगति विवरण–२०६९
19 सहकारी संघ संस्था सम्बन्धि प्रशारीत सूचनाहरू
20 Sachetana (Ain,Niyam) 2068
21 सहकारी संघ/संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका, २०६९
22 सहकारी संघ/संस्था दर्ता, संचालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८
23 उधोग अनुदान कार्यविधि २०६६
24 सहकारी विभागको संक्षिप्त परिचय (व्रोशियर)
25 परिपत्र तथा सूचनाहरुको संगालो २०६४
26 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४
27 सहकारी दर्पण २०६५
28 सुपथ मुल्यका सहकारी पसल सन्चालन सम्वन्धी नियमावली २०६५
29 उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन-२०६८