प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि स्रोत

शीर्षक
डाउनलोड

परिपत्र

सहकारी ऐन २०७४ काे दफा ३०(२) बमोजिम स्थानीय तह सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य बन्ने व्यवस्था सम्बन्धी भएको निर्णय
सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका, २०७५ पठाएको सम्बन्धमा
साझा (सहकारी) संस्थाबाट साना किसानले लिएको ऋणको विवरण सम्बन्धमा
सम्पत्ति हस्तान्तरण सम्बन्धमा
सहकारी अभिलेख हस्तान्तरण सम्बन्धमा
विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा

सहकारी ऐन तथा नियमावली

सहकारी ऐन ,२०४८
सहकारी ऐन २०७४
नमुना स्थानीय सहकारी ऐन
नमुना प्रदेश सहकारी ऐन

सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली प्रशासन

सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली प्रशासन

नियामक व्यवस्था

नमूना सहकारी विनियमहरु
सहकारी संस्थाकाे मुख्य कारोबार गणना विधि
सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन, २०७४
सहकारी शीत भण्डार निर्माण मापदण्ड
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४
सहकारी सङ्घ/संस्थाको निर्वाचन निर्देशिका

नमुना कार्यक्रम बजेट

प्रदेश सहकारी विकास कार्यक्रम : नमुना क्रियाकलाप र बजेट
स्थानीय सहकारी विकास कार्यक्रम: नमुना क्रियाकलाप र बजेट

शैक्षिक सामग्री

सहकारिता २०७३
सदस्य शिक्षा माला