रणनीति

विभागको मनसा सहकारी संस्थाहरू ‘सदस्यहरूका लागि’ भन्दा फरक ‘सदस्यहरूले नै’ चलाइएको सुनिश्चित गर्नुमा छ । त्यसका सातोटा रणनीति यहाँ दिइएका छन्:

  • सहकारी संस्थाको सामुदायीकरण
  • वास्तविक सदस्यता विस्तार
  • सहभागिताका मञ्च सृजना
  • सेवामा सदस्य केन्द्रीयता
  • उत्पादनमूलक व्यवसाय प्रवर्धन
  • महिला सहभागिताको बढवा
  • सघन सदस्य शिक्षा ।