कर्मचारी

विभागको नेतृत्व प्रथम श्रेणीका अधिकृत रजिष्ट्रारले गर्दछन् । रजिष्ट्रारलाई दुई उपरजिष्ट्रार, एक उपसचिव (लेखा) र एक वरिष्ठ वित्त विश्लेषकले सहयोग गर्दछन् । जम्मा विभागीय जनशक्ति ३१ जना हो ।