S.N. Title Group Published Date
1. नमूना सहकारी विनियमहरु Regulatory System 2019-06-11 Download
2. सहकारी संस्थाकाे मुख्य कारोबार गणना विधि Regulatory System 2018-11-04 Download
3. Election Directory of the Co-Operative Association / Organization Regulatory System 2018-09-16 Download
4. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ Regulatory System 2018-08-17 Download
5. Guidelines on Registration of Co-operatives, 2074 Regulatory System 2017-11-19 Download
6. सहकारी शीत भण्डार निर्माण मापदण्ड Regulatory System 2017-11-19 Download
Website Views:
Web Counter