क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. सहकारी सम्बन्धी प्रशिक्षणको लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रम Updated 2079/08/20 दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२२-१२-२८ डाउनलोड
2. सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यविधि, २०७९ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२२-१२-१६ डाउनलोड
3. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२२-०७-०१ डाउनलोड
4. सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली संचालन कार्यविधि,२०७७ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२१-०१-१८ डाउनलोड
5. सहकारी एकीकरण तथा बिभाजन निर्देशिका दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२०-१२-२१ डाउनलोड
6. बचतऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी सुपरिवेक्षण निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका, २०७७ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२०-११-०६ डाउनलोड
7. सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कार्यव्यवस्था) निर्देशिका, २०७६ (AGM Procedure) with 1st amendment included दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०२०-१०-१५ डाउनलोड
8. सहकारी संस्था दर्ता दिघदर्शन २०७४ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू - डाउनलोड
9. सहकारी संस्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०७३ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू - डाउनलोड
10. सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७५ दिघदर्शन / निर्देशिकाहरू २०१९-१२-०३ डाउनलोड
Website Views:
Web Counter