हाई लाईटस : सहभागितामा सहकारी उद्यम तथा परियोजना स्थापना र विस्तार गर्न सहकारी स‌ंघ संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना  |   परियोजना प्रस्ताव सम्बन्धमा । (स.प्र.डि.का. -५ र डि.स.का.- ३३)  |   सिफारिस सम्बन्धमा ।  |   तालिममा सहभागी हुन पठाउने बारे  |   विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा   |