हाई लाईटस : छात्रबृतिको परिपत्र सम्बन्धमा  |   सहकारी विभाग अन्तर्गत डिभिजन कार्यालयहरुको सम्पर्क ठेगाना  |   COPOMIS को Technical Training and Data Entry Program सञ्चालनमा समन्वय तथा सहयोग सम्बन्धमा  |   २०७२।९।१४ गते देखि स‌ंचालन हुने TOT तालिममा सहभागी पठाईदिने बारे ।  |   अा.व. २०७०।७१ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरुको विवरण  |