हाई लाईटस : स्वेतपत्र कार्यान्वयन: परियोजना माग अाकलन फारमको नमूना  |   अनुदान प्राप्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीहरुको विवरण पठाउने बारे   |   विवरण उपलब्ध गराउने बारे‍  |   प्रगति विवरण पठाउने सम्बन्धमा ।  |   जरिवाना गर्ने सम्बन्धमा ।  |