हाई लाईटस : विभागबाट सघन अनुगमन भएका सहकारी स‌स्थाहरुले लेखा परिक्षण स्वीकृतीका लागी माग गर्ने फारम नुमना  |   सहकारी संस्थाहरुलाई क्षतिको विवरण पेश गर्ने बारेको सूचना  |   सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम अध्यावधिक तथा प्रकाशित गर्नुपर्ने सहकारी सम्बन्धी सूचनहरुको विवरण  |   सहकारी संघ/संस्था, तीनका सदस्य र सर्व साधारणहरुका लागि जानकारीमूलक सूचना   |   विवरण उपलब्ध गराउने बारे । (अत्यन्त जरुरी)  |